ประกาศผลผู้ชนะฯ
แสดง 1 ถึง 50 จาก 308 ผลลัพธ์
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
  
1การก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 5 ตำบลเขากวางทอง อำเภอ หนองฉาง - หมู่ที่ 1 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31 พ.ค. 2019
2การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (จัดซื้อเรือ จำนวน 3ลำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 พ.ค. 2019
3การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 2 ตำบลสะแกกกรัง - หมู่ที่4 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 พ.ค. 2019
4การประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ1-0043 สายบ้านตลาดใหม่ป่าผาก - บ้านสมอทอง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1200 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 83400 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่อบจ.อุทัยธานีกำหนด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 พ.ค. 2019
5การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโพ - หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 พ.ค. 2019
6การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 4 ตำบลหนองสรวง - ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 พ.ค. 2019
7การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ที่ใช้ในการออกปฏิบัติงานพัฒนาและช่วยเหลือราษฏรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเขตท้องที่ต่างฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พ.ค. 2019
8จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พ.ค. 2019
9การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหนองยาง - บ้านหนองมะกอก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,240 เมตรฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พ.ค. 2019
10การจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ที่ใช้งานประจำอยู่ที่กองพัสดุและทรัพย์สิน 7 พ.ค. 2019
11การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านปากเหมือง - บ้านโป่งสามสิบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 พ.ค. 2019
12การจัดซื้ออิฐประสานจำนวน 1 รายการ ตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 และบริเวณโดยรอบ2 พ.ค. 2019
13ดำเนินการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานราชการกองช่าง 30 เม.ย. 2019
14การจัดจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดที่ศูนย์แสดง และจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี 29 เม.ย. 2019
15การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Para Asphalt Concrete สายบ้านเขาโคกโค-บ้านเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 เม.ย. 2019
16การจ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับรับรองประธาน แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงานพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เม.ย. 2019
17การจัดซื้อเสื้อผ้าและพรมในการตกแต่งสถานที่ในการพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เม.ย. 2019
18การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ของเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนลูกรัง ในเขตพื้นที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เม.ย. 2019
19การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 11 ตำบลบ่อยาง - หมู่ที่ 17 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 เม.ย. 2019
20การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพานและสิ่งก่อสร้างประกอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ และโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาชนบท/ประปาหมู่บ้าน และประปาอื่น ๆ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2019
21การซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ เพื่อใช้การปฏิบัติงานที่กองแผนและงบประมาณ18 เม.ย. 2019
22การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหนองยาง - บ้านหนองมะกอก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 เม.ย. 2019
23การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในปฏิบัติราชการกองคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 เม.ย. 2019
24การจ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (นั่งสองตอนท้ายบรรทุก) ขนาด 1 ตัน ยี่ห้อ NISSAN รุ่น NAVARA DOUBLE CALIBRE EL 7 AT หมายเลขเครื่องยนต์ YD25 723216T หมายเลขทะเบียน กจ-3901 อน9 เม.ย. 2019
25การดำเนินการประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 เม.ย. 2019
26การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 6 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ - หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 เม.ย. 2019
27การประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า กระบะติดเครนไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เม.ย. 2019
28การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 2,4 ตำบลหนองไผ่แบน - หมู่ที่ 8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 เม.ย. 2019
29การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านโคกหม้อ - บ้านท่าทอง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 เม.ย. 2019
30การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 10 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต - หมู่ที่ 7 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)1 เม.ย. 2019
31การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง - หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 เม.ย. 2019
32การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโปงนวล หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำรอบ - บ้านทุ่งสามแท่ง หมู่ที่ 5 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 เม.ย. 2019
33การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 ตำบลหาดทนง - หมู่ที่ 7 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 เม.ย. 2019
34การซื้ออิฐเพื่อใช้ในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุทัยธานี ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 256229 มี.ค. 2019
35การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลในการปฏิบัติงานโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำสะแกกรังและคลองสาขาในเขตจังหวัดอุทัยธษนี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มี.ค. 2019
36จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์มรดกไทยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มี.ค. 2019
37การประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 มี.ค. 2019
38ดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมเครื่องปั่นกระแสไฟ เพื่อใช้ในการจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2562 วันที่ 2 เมษายน 256228 มี.ค. 2019
39การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 มี.ค. 2019
40การจัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรกล เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านพุสำโรง - บ้านหนองสองห้อง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มี.ค. 2019
41การจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงของเยาวชน ประชาชนที่แสดงออกถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยในวันอนุรักษ์มรดกไทยและการรำถวายพระพรเทิดพระเกียรติ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มี.ค. 2019
42การจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าลานสนามกีฬาและโรงยิมอเนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มี.ค. 2019
43ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์มรดกไทย ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มี.ค. 2019
44การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองขาหย่าง-บ้านหนองโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 มี.ค. 2019
45การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุชั้นพื้นทาง) จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหนองยาง-บ้านหนองมะกอก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มี.ค. 2019
46การจ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 2 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มี.ค. 2019
47การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน - หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 มี.ค. 2019
48การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองผักบุ้ง ตำบลทุ่งนางาม - บ้านป่าอ้อ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 มี.ค. 2019
49การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านพุสำโรง - บ้านหนองสองห้อง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มี.ค. 2019
50การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเขาดิน - บ้านเขาวง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 มี.ค. 2019