ปฏิทิน

December 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

แผนอัตรากำลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564

          แผนอัตรากำลัง 3 ปี คือแผนอัตรากำลังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบอัตราในการกำหนดตำแหน่ง ใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง โดยคาดว่าจะมีการใช้อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างตำแหน่งใดเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          - แผนอัตรากำลังข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)


 แผนอัตรากำลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560      

          - แผนอัตรากำลังข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

          - โครงสร้างอัตรากำลัง (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

          - บัญชีจัดคนเข้าสู่กรอบอัตรากำลัง (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

          - กรอบอัตรากำลังข้าราชการภาพรวม (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

          - ตารางแผนอัตรากำลัง (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

          - รายงานการประชุมแผนอัตรากำลังข้าราชการฯ (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

          - ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี อบจ.อุทัยธานี ปีงบประมาณ 2558-2560 (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

 


แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560

          - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

          - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปีฯ (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

          - แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)