แบบประเมินความพึงพอใจผู้มาใช้บริการแบบสอบถาม


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ปฏิทิน

August 2020
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

นายโสภณ คะสันต์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

                                                     

                            นายจำนงค์ พันธ์เขตรการ                                             นายภวัต เวสภักตร์

                  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี                        รองประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

                                           

 นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์       นายปภาวิชญ์ บุษวะดี            นายพิชัย จิระธนวิทย์           นายโสภณ คะสันต์

             เขต 1 อำเภอเมืองฯ                      เขต 2 อำเภอเมืองฯ                    เขต 3 อำเภอเมืองฯ                    เขต 4 อำเภอเมืองฯ

                                            

     นายบรรเทา อินทสุวรรณ์      นายจำนงค์ พันธ์เขตรการ          นายปัญญา วงษ์เวช                นางจีรภา ตั้งวรชัย

            อำเภอหนองขาหย่าง                     เขต 1 อำเภอทัพทัน                       เขต 2 อำเภอทัพทัน                      เขต 3 อำเภอทัพทัน

                              

                            นางพัฒน์ธนันตร์ หัสแดง                   - ว่าง -                                - ว่าง -   

                                  เขต 1 อำเภอหนองฉาง                 เขต 2 อำเภอหนองฉาง                เขต 3 อำเภอหนองฉาง

                                            

                   - ว่าง -                       นายชูชีพ สารีนนท์            นายไพบูรณ์ ตัณฑพาทย์      นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์

          เขต 1 อำเภอสว่างอารมณ์             เขต 2 อำเภอสว่างอารมณ์                เขต 1 อำเภอห้วยคต                 เขต 2 อำเภอห้วยคต

                                            

            นายดนุพล นุ้ยปรี                 นายภวัต เวสภักตร์                นายโกมล โรจรัตน์            นายอรรถพล โต๋วสัจจา

             เขต 1 อำเภอลานสัก                   เขต 2 อำเภอลานสัก                    เขต 3 อำเภอลานสัก                   เขต 4 อำเภอลานสัก

                               

                             นายพากย์ เชื้อเมืองพาน                   - ว่าง -                 นางสาวกัณหา อุดมโชควัฒนกิจ

                                    เขต 1 อำเภอบ้านไร่                      เขต 2 อำเภอบ้านไร่                     เขต 3 อำเภอบ้านไร่

              

                                                  นายกศิชาญ ศรีเดช                นางสาวภคพร ไพรี

                                                           เขต 4 อำเภอบ้านไร่                     เขต 5 อำเภอบ้านไร่