มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

นายเผด็จ นุ้ยปรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

                                                          

                                  นางสมพร โต๋วสัจจา                                                         นายธนาคร อุนจะนำ

                    รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 1                              รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 2

 

นางไพลิน นุ้ยปรี

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

                                            

            นายกษมา กุลวงศ์              นายสำพราน หมั่นมาก               นายธาร นวลแก้ว                 นายพงศกร ทุ่งทอง