ปฏิทิน

June 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

          ประเมิน LPA เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessement : LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ ได้เข้าตรวจประเมินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ผลการประเมินผ่านครบทุกด้าน ผลคะแนนเบื้องต้นได้คะแนนเฉลี่ย ๕ ด้าน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๕


อปท.
ด้านที่๑
บริหารจัดการ
ด้านที่๒
การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านที่๓
การบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านที่๔
บริการสาธารณะ
ด้านที่๕
ธรรมาภิบาล
รวม๕ด้าน
เฉลี่ยด้านละ ๒๐%
อบจ.
อุทัยธานี
๘๗.๖๙% ๙๖.๔๔% ๘๑.๕๔% ๘๖.๑๙% ๗๕.๓๘% ๘๕.๔๕%